ساخت و تولید

ساخت و تولید

ساخت انواع الکترودها و المنت‌های گرافیتی بنا به سفارش مشتریان

توسعه استفاده از گرافیت

همکاری جهت رشد و توسعه استفاده از گرافیت در صنعت

مشاوره گرافیت

مشاوره

راهنمایی جهت انتخاب گرید مناسب گرافیت